OV 2019 – Foto 2

Lůciny fotky z Krosu.

https://photos.app.goo.gl/NWocsjnDet5fLZiY6